جهت استحمام برای شست وشوی کل بدن استفاده و بعد از ۵ دقیقه آبکشی شود.