مبلغ کل: 292,800تومان

مشاهده سبد خرید تسویه حساب

برند: ,

کرم سانیورا مدل ضد لک

Suniderm spot anti-taches cream

    برخی از ویژگی های محصول

    • ساخت کشور : فرانسه
    • حجم : 30 میلی لیتر

حداکثر زمان تحویل محصول 1 روز است

360,000تومان

تعداد

در انبار موجود نمی باشد

ﻓﺮﻣﻮﻻسیوﻧﯽ ﺧﺎص ازﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮادﺿـــﺪﻟﮏ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن اﻧﻮاع ﻟﮏ ﻫﺎ (ﻟﮏ ﻫﺎی ﺑﺎرداری،ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ،ﭘﯿﺮی،ﻟﮏ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻟﺘﻬﺎب،ﻟﮏ ﻫﺎی ﻧﺎﺷـــﯽ ازآﻓﺘﺎب و…) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎﻟﯽ ازﺟﻤﻠﻪ:

٪۴ﻫﯿﺪروﮐﯿﻨﻮن: ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺿﺪﻟﮏ وﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه آﻧﺰﯾﻢ ﺗﯿﺮوزﯾﻨﺎز

آﻟﻔﺎ آرﺑﻮﺗﯿﻦ و آرﺑﻮﺗﯿﻦ: ﻣﺎده ﺿﺪﻟﮏ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ازﮔﯿﺎه ﺗﻮت ﺧﺮس وﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﯿﺪروﮐﯿﻨﺌﻦ دارد.

رﺗﯿﻨﻮل: ازﻣﺸﺘﻘﺎت وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C،ﻣﻮﺛﺮدرﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻼﻧﯿﻦ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻤﻮدن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻗﻮی ﮐﻪ ازﭘﻮﺳﺖ درﺑﺮاﺑﺮ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزادﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

ویژگی ها

  • مناسب انواع پوست
  • جوانساز و ضدچروک
  • روشن کننده
  • ضدلک قوی

 

روش مصرف

هر شب برای کل صورت استفاده شود.

نوع محصول

کرم

سایز / حجم

30 میلی لیتر

محل مصرف

صورت

کد بهداشتی

3699378094123

جنسیت مصرف

عمومی

نوع محفظه

تیوپی

مناسب برای پوست های

انواع پوست

کشور سازنده

فرانسه

شرکت سازنده

سانیورا

×