هر شب روی پوست تمیز صورت و گردن استفاده شود. برای اثر بخشی بهتر، ابتدا پوست را با ژل دِتوکس بشویید.