محصولی با عملکرد چند گانه آنتی بایو فیلم، ضد التهاب و کنترل کننده چربی به واسطه ترکیب انحصاری میرتاسین تغلیظ شده برگرفته از گیاه مورد

درمان ضایعات التهابی پاپول و پوستول و موثر در رفع جای جوش و مکمل در درمان آکنه های التهابی مقاوم به درمان، به همراه آنتی بیوتیک های موضعی مانند اریترومایسین، کلیندامایسین، تتراسایکلین و…

اثر تقویت شده ضد التهاب و رفع قرمزی جوش های التهابی با داشتن ویتامین PP و فرم تغلیظ شده میرتاسین (۴ برابر اثر بیشتر نسبت به میرتاسین معمولی به علت تغلیظ ursolic acid)

اثر آنتی بایو فیلم برای کاهش مقاومت میکروبی در درمان های آکنه، به علت میزان بالای myrtucommulones در عصاره میرتاسین تغلیظ شده

کنترل کننده چربی و التهاب پوست با داشتن عصاره گیاه سابال با مهار آنزیم ۵α-Reductase